Denham a/i 2015-2016, dal denim puro al denim vintage